Vraagsturing en cliëntenparticipatie

De Klijne Advies werkt aan vraagsturing in zorg en welzijn en stimuleert maatschappelijke participatie door onderzoek, samenwerking en projectontwikkeling.Vraaggestuurde zorg en ondersteuning is zorg die door de cliënt gestuurd wordt en het cliëntperspectief als vertrekpunt heeft. De vraag van de cliënt moet leiden tot een aanbod van zorg dat aansluit bij de wensen en het dagelijks leven van de cliënt. Een gelijkwaardige interactie tussen cliënt en zorgverlener is hierbij noodzakelijk.

Onderzoek vanuit cliëntenperspectief

Kwaliteit van leven en volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij zijn uitgangspunt in onderzoek vanuit cliëntenperspectief. De Klijne Advies inventariseert wensen en ervaringen van zorggebruikers en naastbetrokkenen door middel van interviews, spiegelgesprekken, focusgroepen, (digitale) raadplegingen en cliëntenpanels. Ervaringsdeskundige mystery guests en visitatieteams toetsen uw organisatie in zorg en welzijn. De resultaten van het onderzoek vanuit cliëntenperspectief krijgt u gebundeld in heldere rapportages en pragmatische beleidsadviezen.

Samenwerking en strategisch beleid

De Klijne Advies adviseert en ondersteunt belangengroepen en organisaties bij het opzetten van samenwerkings- en beleidstrajecten om de positie van cliënten en naastbetrokkenen te versterken. Dit door in te springen op recente beleidsontwikkelingen, het aanboren van financieringsbronnen en het aangaan van strategische allianties: noodzakelijk én intensief.

Projectontwikkeling & management

De Klijne Advies is specialist in projectontwikkeling en projectmanagement: vanaf het eerste projectidee tot aan de implementatie en verantwoording van de projectresultaten. Om vraagsturing en cliëntenparticipatie vorm te geven, is gedegen aansturing en coördinatie essentieel. De Klijne Advies is op projectbasis en ad interim beschikbaar voor het coördineren en managen van teams, projecten en programma’s van belangengroepen en organisaties die actief zijn op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.