Versterking cliëntinbreng generieke modules geestelijke gezondheidszorg

Het Landelijk Platform GGz werkt samen met cliënten- en familieorganisaties in de ggz aan kwaliteitsstandaarden en generieke modules binnen het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. De Klijne Advies ondersteunt werkgroepleden die vanuit cliënt- en familieperspectief actief zijn bij de ontwikkeling van generieke ggz-modules.

In opdracht van PGOsupport en PG werkt samen is De Klijne Advies projectleider tijdens de ontwikkelfase en autorisatiefase van de generieke ggz-module KOPP/KVO (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen / Kinderen van Verslaafde Ouders). De module is ontwikkeld door het Trimbos-instituut in samenwerking met Labyrint - In Perspectief.

de Top 20-agenda van PG werkt samen en PGOsupport

Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en het landelijk Platform GGz hebben de krachten gebundeld in het samenwerkingsverband 'PG werkt samen'. De Klijne Advies is als projectleider betrokken bij de volgende kwaliteitsprojecten uit de Top 20-agenda:

  • Mondzorg voor mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte
  • Voedingsproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand
  • (pre)Diagnostisch Traject en Ondersteuning van het gezin bij kinderen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsachterstand
  • Aanpak onbegrepen gedrag
    Bekijk de producten van PG werkt samen 

Patiënteninformatie & medische richtlijnen

In opdracht van de Regieraad Kwaliteit van Zorg en de NPCF heeft De Klijne Advies samen met Van Tilburg Communicatie een methode ontwikkeld om patiënteninformatie te baseren op multidisciplinaire richtlijnen. De methode bestaat uit een stramien en autorisatieprocedure. Het patiëntenperspectief staat hierin centraal. De methode wordt gedragen door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Orde van Medisch Specialisten.

Op basis van deze methode is patiënteninformatie ontwikkeld over lage rugpijn, darmkanker, longkanker, decubitus en astma in samenwerking met de betreffende beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties.

Patiëntenorganisaties of –vertegenwoordigers kunnen de methode gebruiken om onderwerpen te agenderen die in de richtlijn vanuit patiëntenperspectief aan bod dienen te komen of bij het ontwikkelen van een patiëntenversie van de richtlijn.

Lees meer: artikel patiënteninformatie & richtlijnen jan 2012