De basistaak van de cliëntenraad is om de belangen van cliënten te behartigen. Die belangen zijn het best gegarandeerd als de cliënt een goede kwaliteit van zorg ervaart. Zorg die bijdraagt en ondersteunend is aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Jaarlijks kopen zorgkantoren langdurige zorg in. Waar moet een zorgkantoor op letten bij het inkopen van zorg en begeleiding van goede kwaliteit? Welke rol kan een cliëntenraad spelen tijdens de jaarlijkse zorginkoop?

Het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap en KansPlus / VraagRaak hebben, ondersteund door De Klijne Advies, praktische informatie en tips voor cliëntenraden gebundeld op meepratenoverzorginkoop.nl

Leergangen zorginkoop voor belangenbehartigers

Wat zijn de mogelijkheden voor cliënten- en familievertegenwoordigers (landelijk, regionaal en lokaal) om invloed uit te oefenen op het zorginkoopbeleid? In de praktische cursus Zorginkoop vanuit cliëntenperspectief komen inkoopcriteria en beïnvloedingsstrategieën aan bod. Gastsprekers presenteren hun ervaringen in de zorginkoop en lichten hun rol als zorgverzekeraar, gemeente, zorgaanbieder of cliëntenbelangenbehartiger toe.

De Klijne Advies ontwikkelde in opdracht van PGOsupport de meerdaagse leergang Zorginkoop vanuit cliëntenperspectief. Er zijn drie leergangen zorginkoop vanuit cliëntenperspectief ontwikkeld en uitgevoerd. Voor belangenbehartigers die actief zijn in de langdurende zorg, in de geestelijke gezondheidszorg en in de cure. De Klijne Advies organiseerde de leergangen in samenwerking met het Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en het LSR.